รูปเล่มรายงาน

มาตรฐาน

Guessing the Meanings of Compound Words

Advertisements

แบบทดสอบหลังเรียน (10 คะแนน)

มาตรฐาน

1. Which of these is a Compound word ?

a.  a clever boy                                    b.  a light meal

c.  an iron gate                                     d.  a close friend

2. These is a………………blouse.

a.  well-dressing                                  b.  badly-dressed

c.  good-dressed                                  d.  bad-dressed

3. Somsri helped me to sell things in the shop.

a.  an assistant shop                             b.  a shop assistant

c.  a helper shop                                  d.  a shopping helper

4. A servant who suffers a long time is……….. .

a.  a long-suffering servant                 b.  a longed-suffering servant

c.  a long-suffered servant                  d.  a long-suffer servant

5. His grandmother is old, she has grey hair. She is a…………….woman.

a.  grey hair old                                   b.  old-grey hair

c.  grey-haired old                               d.  grey-old-hair

6. If that man is forty years old, we always call him…………. .

a.  a middle-aged man                         b.  a aged- middle man

c.  a man middle-aged                         d.  a middle-age man

7. This machine is use for sewing. It is called………………….. .

a.  a sew machine                                b.  a machine sewing

c.  a sewing-machine                           d.  sewing a machine

8. If the floor, walls and ceiling of a room are made so that sound cannot pass through them, we say that the room is…………….. .

a.  sound-proof                                    b.  sounded-proof

c.  proof-sound                                    d.  proofed-sound

9. She said that she saw the…………..man going into the shop.

a.  thirty-year-old                                b.  thirty-years-old

c.  thirty-old-year                                d.  old-thirty-years

10. They are looking forward to…………… .

a.  vacation’s week                              b.  a vacation of the week

c.  a week’s vacation                           d.  a week of vacation

 

เฉลยแบบฝึกหัด

1. C     2. B     3. B     4. A     5. C     6. A     7. C     8. A     9. A     10. C

Pre-Test

มาตรฐาน

แบบทดสอบก่อนเรียน
จำนวน 10 ข้อ

1. A toothbrush is a brush used for cleaning the _____ .

a) teeth                 b) hair

c) clothes             d) feet

 

2. A sweetheart is a person who another _____ .

a) hates                b) loves

c) dislike              d) doesn’t love

 

3. A dining room is a room where _____ is served.

a) dinner              b) rice

c) meal                 d) breakfast

 

4. The housekeeping is the _____ a house.

a) care for            b) cleaning

c) building            d) sweeping

 

5. The son-in-law is the _____ of one’s daughter.

a) friend               b) husband

c) son                   d) daughter

 

6. A landlady is a _____ who rents land, houses, or apartments to other people.

a) man                  b) person

c) woman             d) nurse

 

7. A landowner is a _____ who owns land, houses, or apartments.

a) person              b) man

c) woman             d) doctor

 

8. A darkroom is a room in which _____ are developed.

a) books               b) photographs

c) cars                  d) bicycles

 

9. Somsri helped me to sell things in the shop. We called her _____.

a) an assistant shop       b) a shop assistant

c) a helper shop             d) a shopping helper

 

10. This machine is used for sewing. It is called _____ .

a) a sew machine           b) a machine sewing

c) a sewing-machine     d) sewing a machine

 

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

มาตรฐาน

ผู้จัดทำ

  1. นายประวิทย์   สร้อยเสนา
  2. นายวิศวะ      ชาลี
  3. นายสหภาพ    โพธิคำ
  4. น.ส. ปาณิศา   นาคฤทธิ์
  5. น.ส. กนิษฐา    นามโลมา
  6. น.ส. ธนพร     รัตนวิไลวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/17

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

สรุปความหมายของคำประสม

มาตรฐาน

สรุปโดยรวม
คําในภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งเกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา หรือมากกวา  มาประสมเขาดวยกัน
แลวเกิดเปนคําใหมขึ้นมา เรียกวาคําประสม (Compound Words)
คําประสมที่ได  บางคําทําหนาที่เปนคํานาม เรียกวา คํานามประสม (Compound Nouns)
บางคําทําหนาที่เปนคําคุณศัพท เรียกวา คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)
ดังนั้นหากเรามีความรูเรื่องการประสมคํา จะทําใหเรา ทราบความหมายของคําที่เราไมคุนเคยนั้น ๆ
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการอาน

คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)

มาตรฐาน

          1.2  คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)
ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 200)            กลาววา คําคุณศัพทประสม คือ คําประสม
ที่เกิดจากการรวมกันของคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป      และคําใหมที่เกิดขึ้นนั้น จะทําหนาที่เปนคําคุณศัพท
คําคุณศัพทประสม จะมีลักษณะการประสมคํากัน ดังนี้

1.2.1 คําคุณศัพทประสมกับคํานามเติม ed (Adjective + Noun-ed)
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a middle-aged man          ความหมาย ชายวัยกลางคน
a red-nosed boy            ความหมาย เด็กจมูกแดง
a bad-tempered woman       ความหมาย ผูหญิงเจาอารมณ
an old-fashioned hat       ความหมาย หมวกทรงลาสมัย

1.2.2  คําคุณศัพทประสมกับคํานาม (Adjective + Noun)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a heavy-weight boxer        ความหมาย นักมวยรุนเฮฟวีเวท่
upper-class people          ความหมาย ชนชั้นสูง
a real-life story           ความหมาย เรืองราวชีวิตจริง
a three-room house          ความหมาย บานซึ่งมีหอง 3 หอง
a twenty-dollar note        ความหมาย ธนบัตรใบละ 20 ดอลลาร

1.2.3 คํานามประสมกับคําคุณศัพท (Noun + Adjective)
พิรุณ ติลภัทร (2538 : 116)  ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
nut-brown eyes             ความหมาย นัยนตาสีน้ําตาลเขม
the stone-cold floor       ความหมาย the floor that is as cold as stone
a blood-red blouse         ความหมาย a blouse that is as red as blood

1.2.4 คํานามประสมกับคํานาม (Noun + Noun)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508)  ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a sound-proof room        ความหมาย หองเก็บเสียง
water-proof cloth         ความหมาย ผากันน้ํา (เชน ผายาง)
water-proof glass         ความหมาย กระจกกันน้ำได
a fireproof coat         ความหมาย เสื้อกันไฟ

1.2.5 คําคุณศัพทประสมกับคําคุณศัพท (Adjective + Adjective)
ศิริพร ฉันทานนท (2537 : 104) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a tall-dark man          ความหมาย ชายรางสูงผิวคล้ำ
brown-grey beard         ความหมาย beard that is brown and grey
bitter-sweet cake        ความหมาย the cake that is bitter and sweet

1.2.6 คํานาม คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณประสมกับคํากริยาชอง 3
(Noun/Adjective/Adverb + Past participle)
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a ready-made shirt           ความหมาย เสื้อที่ตัดเรียบรอยแลว
well-educated people         ความหมาย people who are educated well
the snow-covered mountain     ความหมาย the mountain that is covered with snow

1.2.7 คํานาม คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณประสมกับคํากริยาเติม ing
(Noun/Adjective/Adverb + Present participle)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a fast-moving train       ความหมาย a train that moves fast
a long-suffering servant  ความหมาย a servant who suffers a long time
grass-cutting machinery   ความหมาย เครืองมือตัดหญา