สรุปความหมายของคำประสม

มาตรฐาน

สรุปโดยรวม
คําในภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งเกิดจากการนําเอาคํา 2 คํา หรือมากกวา  มาประสมเขาดวยกัน
แลวเกิดเปนคําใหมขึ้นมา เรียกวาคําประสม (Compound Words)
คําประสมที่ได  บางคําทําหนาที่เปนคํานาม เรียกวา คํานามประสม (Compound Nouns)
บางคําทําหนาที่เปนคําคุณศัพท เรียกวา คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)
ดังนั้นหากเรามีความรูเรื่องการประสมคํา จะทําใหเรา ทราบความหมายของคําที่เราไมคุนเคยนั้น ๆ
ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอการอาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s