คํานามประสม (Compound Nouns)

มาตรฐาน

คําประสม (Compound Words) แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. คํานามประสม (Compound Nouns)
2. คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)

ซึ่งแตละประเภทจะมีลักษณะการประสมคําแยกยอยออกไปอีก ดังนี้
1.1 คํานามประสม (Compound Nouns)
ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 198)     กลาววา คํานามประสม คือ คําประสมที่เกิดจาก
การรวมกันของคําตังแต้   2 คําขึ้นไป และคําใหมที่เกิดขึ้นนั้นจะทําหนาที่เปนคํานาม จะมีลักษณะ
การประสมคํากัน ดังนี้
1.1.1 คํานามประสมกับคํานาม (Noun + Noun)          จะมีความหมาย 5      ลักษณะ ดังนี้
1.1.1.1 นามตัวแรกจะบอกใหรูวานามตัวหลังทําจากอะไร
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 506) ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน
a glass bottle      มาจาก glass     + bottle
ความหมาย a bottle made of glass (ขวดแกว)
an iron gate        มาจาก iron      + gate
ความหมาย a gate made of iron (ประตูเหล็ก)
rubber shoes         มาจาก rubber     + shoes
ความหมาย shoes made of rubber (รองเทายาง)

1.1.1.2 นามตัวแรกบอกสิงที่   ขายหรื่ อทํา นามตัวหลังบอกอาชีพ
พิรุณ ติลภัทร (2538 : 114)   ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน
a bookseller        มาจาก book       + seller
ความหมาย a seller of books (คนขายหนังสือ)
a dressmaker         มาจาก dress      + maker
ความหมาย a maker of dresses (ชางตัดเสื้อ)
novel writer        มาจาก novel      + writer
ความหมาย a writer of novel (นักเขียนนวนิยาย)

1.1.1.3 นามตัวแรกเปนของบรรจุไว นามตัวหลังเปนภาชนะสําหรับใส
ศิริพร ฉันทานนท (2537 : 105)   ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน
a flower vase        มาจาก flower     + vase
ความหมาย a vase for flowers (แจกันดอกไม)
water tank          มาจาก water     + tank
ความหมาย a tank for water (ถังเก็บน้ํา)
a water jug         มาจาก water     + jug
ความหมาย a jug for water (เหยือกน้าํ )
a wine bottle       มาจาก wine       + bottle
ความหมาย a bottle for wine (ขวดไวน)

1.1.1.4 นามตัวหลังมีความสัมพันธกับนามตัวแรก
พิรุณ ติลภัทร (2538 : 115) ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน
a mathematics teacher    มาจาก mathematics + teacher
ความหมาย a teacher of mathematics (ครูสอนคณิตศาสตร)
a light switch      มาจาก light     + switch
ความหมาย a switch of light (ที่เปด-ปดไฟ)
weather report       มาจาก weather     + report
ความหมาย a report about weather (รายงานอากาศ)
a reference book      มาจาก reference + book
ความหมาย a book of reference (หนังสืออางอิง)

1.1.1.5 นามตัวหนาบอกใหทราบสถานที่ของนามตัวหลัง
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 97)   ยกตัวอยางคํานามประสมแบบนี้ เชน
a country man         มาจาก country      + man
ความหมาย a man in the country (คนชนบท, คนบานนอก)
a park pool         มาจาก park      + pool
ความหมาย a pool in a park (สระน้ําประจําสวนสาธารณะ)
garden plant         มาจาก garden     + plant
ความหมาย a plant used for decorating the garden (ไมประดับสวน)
a road sign         มาจาก road      + sign
ความหมาย a sign in the road (ปายตามถนน)

1.1.2  คํากริยาเติม ing ประสมกับคํานาม (Gerund + Noun)
สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 238-239)    ไดกลาวไววา คําประสม
ประเภทนี้เกิดจากการที่ base word     ที่ทําหนาที่ gerund รวมกับ base word   อีกตัวหนึ่ง ที่ทําหนาที่
noun เชน
dining room      มาจาก    dining     + room
ความหมาย หองอาหาร
living room     มาจาก     living    + room
ความหมาย หองนั่งเล่น
sleeping pill  มาจาก     sleeping   +  pill
ความหมาย ยานอนหลับ
sailing boat   มาจาก     sailing   +  boat
ความหมาย เรือแลนใบ
a swimming-pool    มาจาก     swimming     + pool
ความหมาย a pool for swimming (สระวายน้ำ)
a sewing-machine มาจาก       sewing     + machine
ความหมาย a machine that sews (จักรเย็บผา)
walking-stick    มาจาก    walking     + stick
ความหมาย stick for walking with (ไมเทา)
hearing-aid     มาจาก    hearing    + aid
ความหมาย aid for helping deaf people to hear (เครื่องชวยฟง)
a washing-machine    มาจาก  washing      + machine
ความหมาย a machine for washing (เครื่องซักผา)

1.1.3  คํานามประสมกับคํากริยาเติม ing (Noun + Gerund)
ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 199) ยกตัวอยางคํานามประสมประเภทนี้ไว เชน
fortunetelling มาจาก     fortune    + telling
ความหมาย การทํานาย
housekeeping     มาจาก     house     + keeping
ความหมาย การดูแลบาน
daydreaming      มาจาก    day       + dreaming
ความหมาย การฝนกลางวัน
drug-taking    มาจาก     drug      + taking
ความหมาย การกินยา
bull-fighting  มาจาก     bull     + fighting
ความหมาย การตอสูของวัวกระทิง
doll-making     มาจาก     doll     + making
ความหมาย การทําตุกตา
1.1.4  คําคุณศัพทประสมกับคํานาม (Adjective + Noun)
สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 232-234)      ไดกลาวไววา  คําประสม
ประเภทนี้เกิดจากการรวมตัวของ base words 2 คํา คําหนึ่งเปน adjective  อีกคําหนึ่งเปน noun เชน
bluebottle    มาจาก     blue     +  bottle
ความหมาย แมลงวันหัวเขียว
blackguard     มาจาก     black     +  guard
ความหมาย คนเลวทรามต่ำช้า
darkroom       มาจาก     dark     +  room
ความหมาย หองมืดสําหรับลางรูปถาย
freshwater     มาจาก     fresh    +  water
ความหมาย น้ำจืด
cold saw      มาจาก     cold     +  saw
ความหมาย เลือยตัดโลหะ

1.1.5  คํานามประสมกับบุพบทวลี (Noun + Prepositional Phrase)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 507) ไดยกตัวอยางคํานามประสมประเภทนี้ไว เชน
son-in-law      มาจาก     son       +  in law
ความหมาย บุตรเขย
mother-in-law     มาจาก     mother      +  in law
ความหมาย แมสามีหรือภรรยา
brother-in-law   มาจาก      brother    + in law
ความหมาย พี่หรือนองเขย
a sister-in-law มาจาก      sister   +  in law
ความหมาย พี่หรือนองสะใภ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s