คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)

มาตรฐาน

          1.2  คําคุณศัพทประสม (Compound Adjectives)
ทีมงานแพทย วิศวะ (ม.ป.ป. : 200)            กลาววา คําคุณศัพทประสม คือ คําประสม
ที่เกิดจากการรวมกันของคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป      และคําใหมที่เกิดขึ้นนั้น จะทําหนาที่เปนคําคุณศัพท
คําคุณศัพทประสม จะมีลักษณะการประสมคํากัน ดังนี้

1.2.1 คําคุณศัพทประสมกับคํานามเติม ed (Adjective + Noun-ed)
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a middle-aged man          ความหมาย ชายวัยกลางคน
a red-nosed boy            ความหมาย เด็กจมูกแดง
a bad-tempered woman       ความหมาย ผูหญิงเจาอารมณ
an old-fashioned hat       ความหมาย หมวกทรงลาสมัย

1.2.2  คําคุณศัพทประสมกับคํานาม (Adjective + Noun)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a heavy-weight boxer        ความหมาย นักมวยรุนเฮฟวีเวท่
upper-class people          ความหมาย ชนชั้นสูง
a real-life story           ความหมาย เรืองราวชีวิตจริง
a three-room house          ความหมาย บานซึ่งมีหอง 3 หอง
a twenty-dollar note        ความหมาย ธนบัตรใบละ 20 ดอลลาร

1.2.3 คํานามประสมกับคําคุณศัพท (Noun + Adjective)
พิรุณ ติลภัทร (2538 : 116)  ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
nut-brown eyes             ความหมาย นัยนตาสีน้ําตาลเขม
the stone-cold floor       ความหมาย the floor that is as cold as stone
a blood-red blouse         ความหมาย a blouse that is as red as blood

1.2.4 คํานามประสมกับคํานาม (Noun + Noun)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508)  ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a sound-proof room        ความหมาย หองเก็บเสียง
water-proof cloth         ความหมาย ผากันน้ํา (เชน ผายาง)
water-proof glass         ความหมาย กระจกกันน้ำได
a fireproof coat         ความหมาย เสื้อกันไฟ

1.2.5 คําคุณศัพทประสมกับคําคุณศัพท (Adjective + Adjective)
ศิริพร ฉันทานนท (2537 : 104) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a tall-dark man          ความหมาย ชายรางสูงผิวคล้ำ
brown-grey beard         ความหมาย beard that is brown and grey
bitter-sweet cake        ความหมาย the cake that is bitter and sweet

1.2.6 คํานาม คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณประสมกับคํากริยาชอง 3
(Noun/Adjective/Adverb + Past participle)
ผศ.ดารณี ภุมวรรณ (2534 : 98) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a ready-made shirt           ความหมาย เสื้อที่ตัดเรียบรอยแลว
well-educated people         ความหมาย people who are educated well
the snow-covered mountain     ความหมาย the mountain that is covered with snow

1.2.7 คํานาม คําคุณศัพท หรือคําวิเศษณประสมกับคํากริยาเติม ing
(Noun/Adjective/Adverb + Present participle)
สําราญ คํายิ่ง (ม.ป.ป. : 508) ยกตัวอยางคําคุณศัพทประสมประเภทนี้ เชน
a fast-moving train       ความหมาย a train that moves fast
a long-suffering servant  ความหมาย a servant who suffers a long time
grass-cutting machinery   ความหมาย เครืองมือตัดหญา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s