ความหมายของคําประสม

มาตรฐาน

ความหมายของคําประสม

สรวงสุดา เตียวรัตนกุล (สมสกุล) (2534 : 230-23 1) ใหความหมายของคําประสมไววา
คําประสม (Compound Words) คือ คําที่เกิดจากการรวมกันของคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป แลวเกิดเปน คําใหม
ความหมายของคําประสมอาจจะตรงกับคําเดิมหรือไมก็ได เชน toothbrush มาจาก tooth + brush
ความหมายคือ แปรงสีฟน bookstore มาจาก book + store ความหมายคือ รานขายหนังสือ
bluebottle มาจาก blue + bottle ความหมายคือ แมลงวันหัวเขียว การเขียนคําประสมนี้ ถาวากันในทางหลักภาษาจริง ๆ แลว
ดูเหมือนจะไมมีกฎเกณฑ ที่แนนอนลงไปวา คําไหนผสมกับคําไหน แลวใหเขียนติดกัน หรือเขียนแยกกันเปนคนละตัว
เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ ใหสังเกตเอาวา สวนมากเขาใชกันอยางไร หรือตรวจสอบจาก พจนานุกรม แลวก็พยายามใชตามนั้น
แตเทาที่พบเห็นบอย ๆ การเขียนคําประสมพอจะแยกได เปน 3 แบบ หรือ 3 กรณี

คือ 1. เขียนติดกันเปนคําคําเดียว ถาเปนคําเหลานี้ เชน postcard, toothbrush, blackbird, homework
, headmaster, grandfather, housework, football, swordsman, salesman, เปนตน
2. เขียนแยกจากกัน โดยไมมีขีดกั้น (Hyphen) ถาเปนคําเหลานี้ เชน snow man, taxi meter,
mother tongue, morning market, office hours, shop hours, station master, เปนตน
3. เขียนแยกจากกันเปน 2 คํา โดยมีขีดกั้น (Hyphen) ถาเปนคําเหลานี้ เชน fire-engine, room-mate,
money-order, tea-time, time-table, team-work, sun-dial, snow-storm รวมทั้งคําประสม
ที่เกิดจาก Verb-ing + noun เชน swimming-pool, dining-room เปนตน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s